Privacy Policy

І. Загальні положення

1.1. Ця Угода визначає умови використання Мобільного додатку Heat Ceram для цільового використання Мобільного додатку та доступу до особистого облікового запису користувача. Угода укладається між вами (Користувачем) і PEPE HeatCeram, яка є власником Мобільного додатку.
Договір поширюється на відносини щодо прав та інтересів третіх осіб, які не є користувачами Мобільного додатку, але права та інтереси яких можуть бути порушені внаслідок дій Користувачів Мобільного додатку.

1.2. Користуватися Мобільним додатком дозволяється лише користувачу, який прийняв усі умови цієї Угоди.
Користувач повинен уважно прочитати Угоду перед використанням Мобільного додатку. Використовуючи будь-яку частину Мобільного додатку, Користувач погоджується дотримуватися умов цієї Угоди з мобільним додатком Heat Ceram. Якщо Ви не згодні з умовами Договору (повністю або частково),
цим вам не надається статус і права користувача, і вам забороняється використовувати Мобільний додаток, включаючи, але не обмежуючись, будь-якими функціями Мобільного додатку. При використанні функцій Мобільного додатку без прийняття Користувачем цієї Угоди,
Користувач самостійно несе відповідальність за всі негативні наслідки, які можуть виникнути у зв’язку з використанням функцій Мобільного додатку, а також за шкоду, завдану Користувачеві або третім особам.

1.3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Мобільного додатку – користувачів, які не мають облікового запису в Мобільному додатку (незареєстрований користувач),
і користувачі, які мають обліковий запис будь-якого з доступних типів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача та даних авторизації (логін, пароль).

1.4. Користувач не має права використовувати Мобільний додаток і не може прийняти умови Угоди, якщо він або вона не досягли встановленого законом віку для укладення такої угоди.

1.5.
Якщо закони країни, де проживає Користувач, забороняють використання Мобільного додатку з будь-якої причини, Користувач повинен утриматися від використання Мобільного додатку, і якщо Користувач продовжує використовувати Мобільний додаток, він або вона має зробити це на своєму /її власний ризик і відповідальність, при цьому всі умови цієї Угоди залишаються в силі.

1.6.
Реєстрація Користувача в Мобільному додатку означає повну та безумовну згоду Користувача з цією Угодою.

1.7. Ця Угода може бути в односторонньому порядку змінена та/або доповнена PEPE HeatCeram без будь-якого спеціального повідомлення. Ця Угода є відкритим і публічним документом.
PEPE HeatCeram рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цієї Угоди на наявність змін та/або доповнень. Продовження використання Користувачем Мобільного додатку після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.

1.8. Щоб користуватися мобільним додатком,
ви повинні прийняти цю Угоду користувача. Користувач приймає Угоду, натискаючи кнопку «Прийняти угоду користувача», коли встановлює Додаток на мобільний/інший пристрій. Зазначені дії Користувача вважаються прийняттям цієї Угоди та підтвердженням згоди Користувача з її умовами.

1.9.
Відповідно до частини статті 641 Цивільного кодексу України умовами цього Договору є публічна оферта Пропозиція укласти договір приєднання з PEPE HeatCeram згідно зі статтею 634 Цивільного кодексу України,
відповідно до якого PEPE HeatCeram надає Користувачеві безкоштовний доступ до функцій Мобільного додатку за цією Угодою.

1.10 Запити, пропозиції та претензії фізичних та юридичних осіб до PEPE HeatCeram, пов’язані з вмістом та роботою Мобільного додатку, порушенням прав та інтересів третіх осіб,
вимоги законодавства України, а також звернення уповноважених законодавством України осіб можна надсилати на електронну адресу: office@heatceram.com.ua.

1.11 Цей Договір укладено відповідно до законодавства України.
Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач підтверджує свою дієздатність.

1.12.
Ця Угода набирає чинності з моменту реєстрації користувача як Користувача в Мобільному додатку і діє до моменту її розірвання будь-якою із Сторін.

1.13 Існуючий мобільний додаток, а також будь-які його розробки або додавання нових послуг є предметом цієї Угоди.

ІІ.Терміни

2.1.
Мобільний додаток – програмне забезпечення, доступне Користувачеві через App Store за умови повної відповідності Угоді. Це інформаційний додаток, розроблений для мобільних пристроїв під керуванням операційних систем Android та Apple iOS. Права інтелектуальної власності на Мобільний додаток та його елементи належать HeatCeram.

2.2. Прийняття означає повне
, беззастережне та безумовне прийняття Користувачем умов Оферти цього Договору без підписання письмового примірника Договору Сторонами. Відповідь про згоду на укладення договору на умовах, відмінних від запропонованих в Оферті, не вважається акцептом.

2.3.
Користувач означає особу, зареєстровану на Сайті як користувач з метою керування пристроями виробництва HeatCeram і яка уклала Угоду з HeatCeram шляхом прийняття Оферти.

2.4. Особистий кабінет користувача – набір захищених сторінок Мобільного додатку, створених в результаті реєстрації користувача,
за допомогою якого Користувач має можливість віддалено керувати своїми пристроями виробництва HeatCeram, можливість змінювати інформацію користувача, пароль та інші дії, передбачені явними функціями Особистого кабінету.

2.5. Сторони означають HeatCeram і Користувача.
Усі інші терміни та визначення, що містяться в тексті Договору, використовуються Сторонами відповідно до законодавства України з урахуванням специфіки міжнародних договорів та звичайних правил тлумачення відповідних термінів, сформованих в мережі Інтернет.

ІІІ.Предмет Договору

3.1.
HeatCeram безкоштовно надає користувачам Мобільного додатку можливість дистанційного керування терморегуляторами/іншими пристроями виробництва HeatCeram, отримання інформації від таких пристроїв, керування, увімкнення/вимкнення тощо.

3.2. Для використання мобільного додатку потрібне підключення до Інтернету.
HeatCeram не несе відповідальності за можливі негативні наслідки для Користувача, викликані неможливістю підключення до Інтернету / неможливістю передачі інформації / перериванням зв’язку тощо.

IV. Реєстрація на сайті та статус користувача

4.1. Реєстрація Користувача в Мобільному додатку є безкоштовною та добровільною.

4.2.
Користувачами Мобільного додатку можуть бути зареєстровані в установленому порядку юридичні особи та/або фізичні особи, зареєстровані в Мобільному додатку та прийняли умови цієї Угоди, які досягли 18 років.

4.3. При реєстрації в мобільному додатку,
Користувач повинен надати Адміністрації сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування особистого кабінету, включаючи унікальний логін (адресу електронної пошти) для кожного Користувача. Реєстраційна форма Мобільного додатку може запитувати додаткову інформацію від Користувача, як під час реєстрації, так і після неї.

4.4.
Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту наданої інформації та відсутність претензій третіх осіб при реєстрації відповідно до законодавства України, договорів і угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угоди, конвенції та протоколи.

4.5.
Після надання інформації, зазначеної в п. 4.3 цього Договору, та правильного послідовного виконання всіх реєстраційних дій створюється персональна сторінка / обліковий запис користувача, до якої користувач додає свої пристрої.

4.6. При реєстрації,
Користувач погоджується з цією Угодою та бере на себе зазначені в ній права та обов’язки, пов’язані з використанням та роботою Мобільного додатку.

4.7. Прийнявши цю Угоду шляхом реєстрації під час встановлення мобільного додатку на мобільному пристрої,
Користувач підтверджує свою згоду на обробку своїх персональних даних, наданих під час реєстрації, а також даних, добровільно розміщених Користувачем. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства України, договорів і угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів,
угоди, конвенції та протоколи. HeatCeram обробляє персональні дані Користувача з метою надання користувачам послуг, включаючи дослідження та аналіз таких даних, що дозволяє підтримувати та вдосконалювати сервіси та розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Мобільного додатку.

4.8.
Надані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача до Мобільного додатку. Користувач не має права передавати свій логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх безпеку, вибираючи спосіб. їх зберігання.

4.9. Якщо інше не підтверджено Користувачем,
будь-які дії, вчинені з використанням його логіна та пароля, вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

V. Права та обов’язки сторін

5.1. Права та обов’язки Користувача.

5.1.1. Користувач має право:

5.1.1.1. Отримати доступ до Мобільного додатку після виконання вимог Умов користування Мобільним додатком;

5
.1.1.2. Використовувати всі сервіси, доступні в мобільному додатку;

5.1.1.3. Використовувати Мобільний додаток виключно в цілях і порядку, передбачених Договором і не заборонених законодавством України.

5.2.1 Користувач повинен:

5.2.1.1. Належним чином виконувати умови цієї Угоди;

5.2.1.2. Самостійно забезпечити не-
розкриття (конфіденційності) даних, що зберігаються в обліковому записі, включаючи пароль, і несе відповідальність за їх розголошення будь-яким способом, включаючи всі ризики та збитки, що виникають у зв’язку з цим. Розголошення інформації про обліковий запис вважається істотним порушенням цієї Угоди.
Користувач несе відповідальність за всі дії, вчинені під його обліковим записом і з використанням його імені користувача та пароля, а також за всі дії, вчинені з його мобільного пристрою, на якому використовується Додаток.

5.2.1.3. Не використовувати Мобільний додаток для будь-яких інших цілей, окрім цілей, пов’язаних з особистим використанням.

5.2.1.4.
Не використовувати Мобільний додаток з порушенням прав і законних інтересів третіх осіб та законодавства України.

5.2.1.5. Дотримуватися положень чинного законодавства України, договорів і угод держав СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій, протоколів,
цієї Угоди та інших спеціальних документів Мобільного додатку. 5.2.1.6. При використанні Мобільного додатку Користувачеві категорично заборонено: реєструватися як Користувач від імені або замість іншої особи, створювати «підроблений обліковий запис»; вводити в оману щодо своєї особистості, а також будь-яку іншу недостовірну інформацію;

5.2.1.7.
Не намагатися будь-яким способом отримати доступ до імені користувача та пароля іншого Користувача, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому тощо;

5.3. Права та обов’язки: HeatCeram

5.3.1. HeatCeram має право:

5.3.1.1. Надсилати Користувачеві інформацію в довільній формі про функціонування Мобільного додатку,
включаючи розміщення інформаційних та інших повідомлень у Мобільному додатку.

5.3.1.2. Передавати права та обов’язки за цією Угодою третім особам з метою виконання цієї Угоди без додаткової згоди Користувача.

5.3.1.3. Збирати та використовувати технічні характеристики та пов’язану інформацію, включаючи, але не обмежуючись цим,
технічні характеристики пристроїв, а також програмне забезпечення пристрою Користувача. Ця інформація збирається періодично та призначена для спрощення надання Користувачеві оновлень програмного забезпечення та технічної підтримки.

5.3.1.4.
Використовувати цю інформацію (за умови, що неможливо встановити особу Користувача) з метою вдосконалення своїх продуктів або надання вам своїх послуг і технологій.

5.3.1.5. На власний розсуд змінювати, редагувати, видаляти будь-який Контент із Мобільного додатку.

5.3.1.6. Направляйте користувача, розміщуйте в просторі, обмеженому доступом користувача,
рекламно-інформаційні повідомлення на свій розсуд.

5.3.1.7. Вносити зміни до цієї Угоди на свій розсуд.

5.3.1.8. У будь-який час змінити дизайн Мобільного додатку, його вміст, перелік послуг, змінити або доповнити використання сценаріїв, програмного забезпечення та інших елементів, які використовуються або зберігаються в Мобільному додатку,
будь-які серверні програми в будь-який час з попереднім повідомленням або без нього.

5.3.1.9. Розпоряджатися статистичною інформацією щодо роботи Мобільного додатку з метою організації роботи та технічної підтримки Мобільного додатку та виконання цієї Угоди.

5.3.2. HeatCeram:

5.3.2.1.
захистити обліковий запис користувача від несанкціонованого доступу

5.3.2.2. На вимогу Користувача надати інформацію про використання Мобільного додатку.

VI. Умови інтелектуальної власності

6.1. HeatCeram має виключні права на мобільний додаток.

6.2. Усі елементи, опубліковані в мобільному додатку, включаючи елементи дизайну, текст, графічні зображення,
ілюстрації, сценарії, звуки та інші елементи та їх колекції (Вміст) вважаються елементами, на які поширюються виключні права, і всі права на ці елементи захищені. Усі елементи (Контент), розміщені на сторінках сайту, містять конфіденційну інформацію та охороняються законодавством України,
договори та угоди країн СНД, а також норми міжнародних договорів, угод, конвенцій і протоколів.

6.2. Будь-яке використання Мобільного додатку, за винятком випадків, дозволених цією Угодою або у разі прямої згоди власника авторських прав на таке використання,
без попереднього письмового дозволу власника авторських прав суворо заборонено.

6.3. Для цілей цієї Угоди та протягом періоду її дії HeatCeram надає Користувачеві невиключне право (невиключну ліцензію) на безкоштовний доступ до Мобільного додатку та його використання такими способами:

– за допомогою мобільних пристроїв:


право на встановлення (запис в пам’ять мобільного пристрою);

– право запускати Мобільний додаток виключно для особистого використання Користувачем.

6.4. Ліцензія мобільного додатку невибіркова.

6.5. Ліцензія також поширюється на оновлення, доповнення, додаткові компоненти, які можуть надаватися,
або доступ до яких може бути надано HeatCeram під час використання Користувачем Мобільного додатку.

VII. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. HeatCeram надає технічну можливість використовувати Мобільний додаток Користувачам, але не контролює та не несе відповідальності за дії чи бездіяльність будь-яких осіб у зв’язку з використанням Мобільного додатку
.

7.2. HeatCeram забезпечує функціонування та працездатність мобільного додатку.

7.3. HeatCeram не несе відповідальності:

за технічні збої в роботі мережі Інтернет під час використання Користувачем Мобільного додатку, а також за всі пов’язані з цим негативні наслідки;
за тимчасові збої та перерви в роботі Мобільного додатку та викликану ними втрату інформації; за будь-які збитки, понесені Користувачем або іншими особами, мобільними пристроями, комп’ютерами, будь-яким іншим обладнанням або майном Користувача або третіх осіб,
викликані або пов’язані з використанням Користувачем пристроїв дистанційного керування (регуляторів температури); за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або послуг, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення з технічних причин; для вірусів у мобільному додатку,
а також за можливі наслідки зараження мобільного пристрою Користувача вірусами або потрапляння інших шкідливих програм на мобільний пристрій Користувача. HeatCeram не компенсує та не несе відповідальності за будь-які збитки, включаючи втрачену вигоду,
моральної та іншої шкоди, заподіяної Користувачеві або третім особам внаслідок використання ними Мобільного додатку, а також у всіх інших випадках, передбачених цією Угодою. за відсутність зв’язку між пристроєм (терморегулятором) і сервером. за неможливість підключення пристрою до хмари (крім заводських дефектів).
для злому облікового запису Користувача зловмисниками, та отримання даних з пристроїв терморегуляторів (контролерів), або доступу до контролю. при виникненні збоїв у роботі програмного забезпечення пристрою з включеним навантаженням, коли контроль за роботою пристрою покладається виключно на Користувача.
якщо Користувач відключив пристрій від електромережі, це призвело до збою годинника пристрою, і після подачі живлення пристрій підключився до хмари, що призвело до роботи пристрою в ручному режимі, навіть якщо був Розклад режим перед відключенням, і це призвело до підвищення/зниження очікуваної температури,
та/або надмірне споживання енергії. якщо Користувач, не розуміючи функцій Мобільного додатку, налаштував пристрій (контролер) на роботу, яка призвела до негативних наслідків. якщо Користувач не може самостійно налаштувати функції Мобільного додатку.
у разі невдалого оновлення програмного забезпечення, яке Користувач здійснив через Мобільний додаток. за порушення Користувачем цієї Угоди. 7.4. HeatCeram надає Користувачеві можливість використовувати Мобільний додаток як є без будь-яких додаткових гарантій. Використовуючи мобільний додаток,
Користувач погоджується, що він або вона використовує їх на свій власний ризик і несе особисту відповідальність за можливі наслідки використання, в тому числі за шкоду, яка може бути завдана комп’ютеру, мобільному пристрою або власності Користувача або власності третіх осіб або будь-якому іншому пошкодження.

7.5.
HeatCeram або його представники ні за яких обставин не несуть відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи втрату прибутку або втрату даних, спричинені у зв’язку з використанням Мобільного додатку.

7.6. HeatCeram докладе всіх зусиль для збереження інформації,
але не гарантує його збереження у разі форс-мажорних обставин.

7.7. Користувач повністю розуміє та погоджується з тим, що HeatCeram не гарантує відсутність помилок і несправностей, включаючи роботу програмного забезпечення Мобільного додатку, і докладе всіх зусиль для усунення будь-яких несправностей і помилок, якщо вони виникнуть,
на максимально короткий час.

7.8. HeatCeram відмовляється від будь-яких гарантій того, що мобільний додаток або його послуги можуть або не можуть бути придатними для певних цілей використання. HeatCeram не може гарантувати та не обіцяє жодних конкретних результатів від використання Мобільного додатку та/або їхніх послуг.

7.9.
Користувач гарантує, що не буде вчиняти будь-яких дій, спрямованих на заподіяння шкоди власнику прав на Мобільний додаток. У разі порушення правил користування Мобільним додатком Користувач погоджується відшкодувати HeatCeram завдану шкоду.

7.10. Беручи до уваги міжнародний характер Інтернету,
Користувач несе відповідальність за дотримання всіх відповідних правил і законів щодо дій Користувача в Інтернеті.

7.11. HeatCeram не гарантує, що мобільний додаток 7.12. Користувач погоджується з такими функціями Мобільного додатку та погоджується, що такі функції не є підставою для будь-яких претензій до HeatCeram.
Особливості функціонування мобільного додатку:

Статистика пристрою (графіки, діаграми) може бути втрачена за період з __________________до_______________________. При цьому працездатність пристрою протягом цього періоду буде збережена. Розрахунок спожитої потужності, вартості спожитої електроенергії,
які розраховуються пристроєм і публікуються в мобільному додатку, можуть відрізнятися від фактичних. Під час керування пристроєм (регулятор температури) пристрій може перезавантажуватися до HeatCeram на день із вимкненим навантаженням. Пристрій може не надсилати сповіщення Користувачеві через несправність сервера,
якщо такі сповіщення передбачені функціями пристрою. Якщо Користувач відключив пристрій від електроживлення та Інтернету, пристрій може втратити налаштування часу, що призведе до ручного керування пристроєм. Можлива втрата статистики, розкладів пристроїв.

VIII. Політика конфіденційності

8.1.
Користувач добровільно надає HeatCeram персональну інформацію, а саме: будь-яку інформацію, яку користувач надає про себе під час заповнення розділу Профілю або в процесі використання Мобільного додатку, включаючи персональні дані Користувача.

8.2. Публікуючи персональні дані в мобільному додатку,
Користувач підтверджує, що робить це добровільно.

8.3. Користувач надає згоду на обробку своїх персональних даних, у тому числі збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення,
інше використання персональних даних для наступних цілей виконання умов цієї Угоди.

8.4. Ці умови обробки персональних даних розроблено відповідно до законодавства України, договорів і угод країн СНД, а також норм міжнародних договорів, угод,
конвенцій і протоколів.

8.5. Усі Користувачі, які заповнили в Мобільному додатку інформацію, що становить персональні дані, а також розмістили іншу інформацію, підтверджують зазначеними вище діями свою згоду на обробку персональних даних та їх передачу оператору обробки персональних даних.

8.6.
Обробка персональних даних здійснюється з використанням баз даних, розташованих на території України.

8.7. Користувач може в будь-який час відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши повідомлення (заяву) HeatCeram на адресу, зазначену в п. 1.10 цих Правил, рекомендованим листом з підтвердженням доставки.
Користувач погоджується з тим, що HeatCeram залишає за собою право на обробку персональних даних користувача у випадках, передбачених законодавством України, договорами та угодами держав СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій і протоколів.

8.9.
Користувач погоджується отримувати інформаційні бюлетені та рекламні матеріали від HeatCeram або від інших осіб від імені HeatCeram на адресу електронної пошти та номер мобільного телефону, вказані Користувачем під час реєстрації в Мобільному додатку.

8.10.
Згода на отримання інформаційних бюлетенів та рекламних матеріалів може бути відкликана Користувачем у будь-який час шляхом направлення повідомлення HeatCeram за адресою, зазначеною в п. 1.10 цього Договору, рекомендованим листом з розпискою про вручення. Після отримання сповіщення HeatCeram припинить надсилання електронного
поштове повідомлення з рекламними матеріалами, вказаними Користувачем при реєстрації.

8.11. У разі, якщо Користувачеві будь-яким способом під час використання Мобільного додатку стала відома інформація щодо HeatCeram та/або третіх осіб, що відноситься до конфіденційної та/або Комерційної таємниці відповідно до законодавства України, Користувачеві забороняється зберігати,
використання та поширення такої інформації.

XI. Прикінцеві положення

9.1. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України, договорів і угод держав СНД, а також норм міжнародних договорів, угод, конвенцій і протоколів.
Питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до законодавства України, а також міжнародного права.

9.2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і HeatCeram докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом переговорів між ними.
У разі невирішення спорів шляхом переговорів, такі спори вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, договорами та угодами держав СНД, а також нормами міжнародних договорів, угод, конвенцій і протоколів.

9.3.
Цей Договір набирає чинності з моменту приєднання та діє безстроково.

9.4. Ця Угода складена українською мовою і може бути надана Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності між російською версією Договору та версією Договору іншою мовою,
застосовуються положення російської версії цього Договору.

9.5. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди визнаються недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність решти положень цієї Угоди.

9.6.
HeatCeram має право вносити зміни до цієї Угоди. Усі поправки до Угоди будуть доступні у формі нової версії Угоди в HeatCeram. Усі зміни до Договору набирають чинності з моменту їх опублікування. Використовуючи мобільний додаток,
Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, внесеній на момент використання Користувачем Мобільного додатку.

9.7. HeatCeram не несе відповідальності за шкоду або збитки, заподіяні Користувачем або третіми особами внаслідок помилкового розуміння або неправильного розуміння умов цієї Угоди, інструкцій щодо використання Мобільного додатку.

І. General Provisions

1.1. This Agreement defines the terms and conditions of use of the Heat Ceram Mobile App for the intended use of the Mobile App and access to the user’s personal account. The Agreement is concluded between you (the User) and PEPE Melask, which is the owner of the Mobile App.The Agreement applies to relations with regard to the rights and interests of third parties who are not users of the Mobile App, but whose rights and interests may be affected as a result of the actions of Users of the Mobile App.

1.2. Use of the Mobile App is allowed only to a user who has accepted all the terms and conditions of this Agreement . The User should carefully read the Agreement before using the Mobile App. By using any part of the Mobile App, the User agrees to be bound by the terms and conditions of this Agreement with Heat Ceram Mobile App. If you do not agree with the terms of the Agreement (in whole or in part), you hereby are not given the status and rights of the user and you are prohibited from using the Mobile App, including, but not limited to, any functions of the Mobile App . When using the Mobile App functions without the User accepting this Agreement, the User shall be solely responsible for all negative consequences that may occur in connection with the use of the Mobile App functions and for damage to the User or third parties.

1.3. The terms and conditions of the Agreement apply to all users of the Mobile App – both users who do not have an account on the Mobile App (unregistered user), and users who have an account of any of the available types. An account means a combination of user information and authorization data (login, password).

1.4. The User is not entitled to use the Mobile App and cannot accept the terms of the Agreement if he or she has not reached the legal age to enter into such an agreement.

1.5. If the laws of the country where the User resides prohibits the use of the Mobile App for any reason, the User should refrain from using the Mobile App, and if the User continues to use the Mobile App, he or she shall do this at his/her own risk and responsibility with all the terms of this Agreement remain in force.

1.6. Registration of the User on the in the Mobile App means full and unconditional acceptance of this Agreement by the User.

1.7. This Agreement may be unilaterally amended and/or supplemented by PEPE Melask without any special notice. This Agreement is an open and public document. PEPE Melask recommends that Users regularly check the terms of this Agreement for amendments and/or additions. Continued use of the Mobile App by the User after introduction of amendmentsand/or additions to this Agreement shall mean the acceptance of such changes and/or additions by the User.

1.8. In order to use the Mobile App, you should accept this User Agreement. The User accepts the Agreement by clicking the User Agreement accept button when by installing the App on the mobile/other device. The specified actions of the User shall be considered the acceptance of this Agreement and confirmation of the User’s consent to its terms.

1.9. In accordance with part of Article 641 of the Civil Code of Ukraine, the terms and conditions of this Agreement is a public offer a Proposal to conclude an accession agreement with PEPE Melask under article 634 of the Civil Code of Ukraine, according to which PEPE Melask provides the User with free access to the functions of the Mobile App under this Agreement.

1.10 Requests, suggestions and claims of individuals and legal entities to PEPE Melask related to the content and operation of the Mobile App, violations of the rights and interests of third parties, requirements of the legislation of Ukraine, as well as requests of persons authorized by the legislation of Ukraine can be sent to the e-mail:office@melask.com.ua.

1.11 This Agreement is drawn up in accordance with the legislation of Ukraine. Issues not regulated by the Agreement are subject to resolution in accordance with the legislation of Ukraine. By agreeing to the terms of this Agreement, the User confirms his/her legal capacity.

1.12. The present Agreement shall come into force from the moment of registration of the user as a User on the Mobile App and shall be in force until its termination by any of the Parties.

1.13 The existing Mobile App, as well as any of its development, or addition of new services to it, shall be the subject of this Agreement.

ІІ.Terms

2.1. Mobile App means the software available to the User through the App Store subject to the full compliance with the Agreement.It is an information application developed for mobile devices running Android and Apple iOS operating systems. Intellectual property rights to the Mobile App and its elements belong to PEPE Melask.

2.2. Acceptance means full, unconditional and unconditional acceptance by the User of the terms of the Offer of this Agreement without signing a written copy of the Agreement by the Parties. The response to consent to conclude an agreement on conditions other than that proposed in the Offer is not considered an acceptance.

2.3. User means a person registered on the Site as a user for the purpose of controlling devices manufactured by PEPE Melask and entered into an Agreement with PEPE Melask by accepting the Offer.

2.4. User’s Personal Account means a set of protected pages of the Mobile App, created as a result of user registration, using which the User has the ability to remotely control his/her devices manufactured by PEPE Melask, the ability to change user information, password, and other actions provided by the explicit functions of the Personal Account.

2.5. Parties mean PEPE Melask and the User.

All other terms and definitions found in the text of the Agreement shall be used by the Parties in accordance with the legislation of Ukraine taking into account the specifics of international treaties and the usual rules of interpretation of relevant terms formed on the Internet.

ІІІ.Subject of the Agreement

3.1. PEPE Melask provides users of the Mobile App, free of charge, with the possibility of remote control of temperature controllers / other devices manufactured by PEPE Melask , receiving information from such devices, controlling, turning on/off, etc.

3.2. The use the Mobile App requires an Internet connection. PEPE Melask is not responsible for possible negative consequences for the User, caused by the inability to connect to the Internet / inability to transmit information / interruption of communication, etc.

IV. Registration on the Site and User Status

4.1. The registration of the User on the Mobile App is free and voluntary.

4.2. Users of the Mobile App may be legal entities duly registered in the prescribed manner and/or individual users registered on the Mobile App and who have accepted the terms of this Agreement that have reached the age of 18 years.

4.3. When registering on the Mobile App, the User shall provide the Site Administration with the necessary reliable and relevant information for the formation of a personal account, including a unique login (email address) for each User. The registration form of the Mobile App may request additional information from the User, both during registration and after it.

4.4. The User shall beliable for the reliability, relevance, completeness of the provided information and the absence of third party claims thereto during registration in accordance with the legislation of Ukraine, treaties and agreements of the CIS countries, as well as the norms of international treaties, agreements, conventions and protocols.

4.5. After providing the information specified in clause 4.3 hereof and the correct sequential implementation of all registration actions, a personal page / user account is created to which the user adds his/her devices.

4.6. When registering, the User agrees with this Agreement and assumes the rights and obligations specified herein related to the use and operation of the Mobile App.

4.7. By accepting this Agreement by registration on the Mobile App installation on a mobile device, the User confirms his/her consent to the processing of his/her personal data provided during registration, as well as the data placed voluntarily by the User. Processing of personal data is carried out in accordance with the legislation of Ukraine, treaties and agreements of the CIS countries, as well as the norms of international treaties, agreements, conventions and protocols. PEPE Melask processes the User’s personal data in order to provide users with services, including research and analysis of such data, which allows maintaining and improving the services and sections of the Site, as well as developing new services and sections of the Mobile App .

4.8. The login and password provided by the User are the necessary and sufficient information for the User’s access to the Mobile App.The User has no right to transfer his/her login and password to third parties, is fully responsible for their safety, choosing the way of their storage.

4.9. Unless otherwise confirmed by the User, any actions taken with the use of his/her login and password shall be deemed performed by the respective User.

V. Rights and Obligations of the Parties

5.1. Rights and obligations of the User.

5.1.1. The User shall have the right to:

5.1.1.1. Access the Mobile Application after meeting the requirements of the Terms of Use of the Mobile App;

5.1.1.2. Use all the services available in the Mobile App;

5.1.1.3. Use the Mobile App exclusively for the purposes and procedure provided for by the Agreement and not prohibited by the legislation of Ukraine.

5.2.1 The User shall:

5.2.1.1. Properly comply with the terms of this Agreement;

5.2.1.2. Independently ensure non-disclosure (confidentiality) of data stored in the account, including password, and shall be responsible for their disclosure in any way, including for all risks and losses arising in this connection. Disclosure of account information is considered a material violation of this Agreement. The User shall be responsible for all actions performed under his/her account and with the use of his/her username and password, as well as for all actions committed from his/her Mobile device on which the App is used.

5.2.1.3. Not use the Mobile App for any other purposes, except for purposes related to personal use.

5.2.1.4. Not use the Mobile App in violation of the rights and legitimate interests of third parties and the laws of Ukraine.

5.2.1.5. Comply with the provisions of the current legislation of Ukraine, treaties and agreements of the CIS countries, as well as the norms of international treaties, agreements, conventions, protocols, this Agreement and other special documents of the Mobile App. 5.2.1.6. When using the Mobile App, the User is strictly prohibited: to register as a User on behalf of or instead of another person, to create a “fake account”; to mislead with regard tohis/her personality, as well as any other inaccurate information;

5.2.1.7. Not to try to access the username and password of another User in any way, including, but not limited to, by deceit, breach of trust, hacking, etc.;

5.3. Rights and obligations of: PEPE Melask

5.3.1. PEPE Melask shall have the right to:

5.3.1.1. Send the User information in any form about the functioning of the Mobile App, including posting informational and other messages inside the Mobile App.

5.3.1.2. Assign the rights and obligations under this Agreement to third parties in order to implement this Agreement without the additional consent of the User.

5.3.1.3. Collect and use technical specifications and related information, including, but not limited to, technical specifications of devices, as well as software of the User’s device. This information is collected periodically and is intended to simplify the provision of software updates and technical support to the User.

5.3.1.4. Use this information (under condition that it is not possible to establish the identity of the User) in order to improve its products or provide you with their services and technologies.

5.3.1.5. At its discretion, change, edit, delete any Content from the Mobile App.

5.3.1.6. Direct the user, place in a space limited by the user’s access, advertising and informational messages at his discretion.

5.3.1.7. Amend this Agreement at its discretion.

5.3.1.8. At any time, change the design of the Mobile App, its contents, list of services, change or supplement the use of scripts, software and other items used or stored on the Mobile App, any server applications at any time with or without prior notice.

5.3.1.9. Dispose of statistical information related to the operation of the Mobile App for the purposes of organizing the operation and technical support of the Mobile App and the implementation of this Agreement.

5.3.2. PEPE Melask shall:

5.3.2.1. protect the User account from unauthorized access

5.3.2.2. At the request of the User, provide information on the use of the Mobile App.

VI. Intellectual Property Terms

6.1. PEPE Melask shall have the exclusive rights to the Mobile App.

6.2. All items published on the in the Mobile App, including design elements, text, graphic images, illustrations, scripts, sounds and other items and their collections (the Content) shall be considered items covered by exclusive rights with all rights to these items being protected. All items (Content) located on the pages of the site contain confidential information and are protected by the laws of Ukraine, treaties and agreements of the CIS countries, as well as the norms of international treaties, agreements, conventions and protocols.

6.2. Any use of the Mobile App, except as permitted in this Agreement or in the case of the explicit consent of the copyright holder to such use, without prior written permission of the copyright holder is strictly prohibited.

6.3. For the purposes of this Agreement and for the period of its validity, PEPE Melask grants the User a non-exclusive right (non-exclusive license) to access and use the Mobile App on a free basis in the following ways:

– using mobile devices:

– theright to install (write to the memory of a Mobile device);

– the right to launch the Mobile App solely for its use by the User personally.

6.4. Mobile App license is nonselective.

6.5. The license also covers updates, additions, additional components that may be provided, or access to which may be provided by PEPE Melask when using the Mobile App by the User.

VII. WARRANTIES AND LIABILITY OF THE PARTIES

7.1. PEPE Melask provides the technical ability to use the Mobile App by the Users, but does not control and is not responsible for the actions or omissions of any persons in relation to the use of the Mobile App.

7.2. PEPE Melask ensures the functioning and operability of the Mobile App.

7.3. PEPE Melask shall not be liable:

for technical failures of the Internet when using the Mobile App by the User, as well as for all negative associated consequences; for temporary failures and interruptions in the operation of the Mobile App and the resulted loss of information; for any losses incurred by the User or other persons, mobile devices, computers, any other equipment or property of the User or third parties, caused or associated with the use of remote control devices (temperature controllers) by the User; for any technical failures or other problems of any telephone networks or services, computer systems, servers or providers, computer or telephone equipment, software for technical reasons; for viruses on the Mobile App, as well as for the possible consequences of infection of the User’s mobile device with viruses or of other malicious programs getting onto the User’s mobile device. PEPE Melask shall not compensate and shall not be liable for any losses, including lost profits, moral and other harm caused to the User or third parties as a result of their use of the Mobile App, as well as in all other cases provided for by this Agreement. for the lack of communication between the device (temperature controller) and the server. for the inability to connect the device to the cloud (other than factory defects). for hacking of the User’s account by intruders, and obtaining data from devices of temperature controllers (controllers), or access to control. in the event of a malfunction in the software of the device with the load turned on, when the control over the operation of the device is solely the responsibility of the User. if the User disconnected the device from the power supply network resulted the device clock fault, and, after power was supplied, the device connected to the cloud, which led to the operation of the device in the Manual mode, even if there was a Schedule mode before shutdown, and this led to an increase/decrease in the expected temperature, and/or excessive energy consumption. if the User, having failed to understand the functions of the Mobile App, has configured the device (controller) to operation result negative consequences. if the User is unable to independently configure the functions of the Mobile App. in case of unsuccessful software updates that the User performed through the Mobile App. for violation of this Agreement by the User. 7.4. PEPE Melask provides the opportunity to the User to use the Mobile App as is without any additional guarantees. By using the Mobile App, the User agrees that he or she uses them at his/her own risk and is personally responsible for the possible consequences of use, including for damage that may cause the computer, mobile device or property of the User or property of third parties or any other damage.

7.5. Under no circumstances will PEPE Melask or its representatives be liable to the User or any third parties for any indirect, incidental, unintentional damage, including lost profits or lost data, caused in connection with the use of the Mobile App.

7.6. PEPE Melask shall make all efforts to preserve information, but shall not guarantee its safety in case of force majeure circumstances.

7.7. The user fully understands and agrees that PEPE Melask does not guarantee the absence of errors and malfunctions, including the operation of the software of the Mobile App, and will make every effort to eliminate any malfunctions and errors if they occur, to the maximum short time.

7.8. PEPE Melask disclaims all warranties that the Mobile App or its services may or may not be suitable for specific purposes of use. PEPE Melask cannot guarantee and does not promise any specific results from the use of the Mobile App and/or their services.

7.9. The User shall guarantee that he or she will not take any actions aimed at causing harm to the owner of the rights to the Mobile App. In case of violation of the rules for using the Mobile App, the User agrees to indemnify PEPE Melask for the resulted damage.

7.10. Considering the international nature of the Internet, the User shall assume responsibility for compliance with all relevant rules and laws regarding the User’s actions on the Internet.

7.11. PEPE Melask shall not guarantee that the Mobile App 7.12. The User agrees with the following features of the Mobile App and agrees that such features shall not be grounds for any claims to PEPE Melask.

Features of the functioning of the Mobile App:

Statistics of the device (graphs, charts) can be lost over a period from __________________to_______________________. In this case, the operability of the device during this period will be preserved. Calculation of the consumed power, the cost of the consumed electricity, which are calculated by the device and are published on the in the Mobile App, may differ from the actual one. When controlling the device (temperature controller), the device may reboot up to PEPE Melask a day with the load off. There may be a lack of alerts by the device to the User, due to a server malfunction, if such alerts are provided by the device’s functionality. If the User has disconnected the device from the power supply and the Internet, the device may lose time settings, which will lead to manual control of the device. There may be a loss of statistics, device schedules.

VIII. Privacy Policy

8.1. The User voluntarily provides PEPE Melask with personal information, namely: any information that the user provides about himself/herself when filling out the Profile section or in the process of using the Mobile App, including the User’s personal data.

8.2. By publishing personal data on the in the Mobile App, the User confirms that he or she does this voluntarily.

8.3. The User gives consent to the processing of his/her personal data, including collection, systematization, accumulation, storage, clarification (updating, changing), use, distribution, depersonalization, blocking, destruction, other use of personal data for the following purposes of fulfilling the terms of this Agreement.

8.4. These terms and conditions for the processing of personal data have been developed in accordance with the laws of Ukraine, treaties and agreements of the CIS countries, as well as the norms of international treaties, agreements, conventions and protocols.

8.5. All Users who have filled in the information constituting personal data on the in the Mobile App and have also posted other information, confirm by the above actions their consent to the processing of personal data and their transfer to the personal data processing operator.

8.6. Processing of personal data is carried out by using databases located in Ukraine.

8.7. The user can withdraw consent to the processing of personal data at any time by sending PEPE Melask notification (statement) to the address specified in clause 1.10 hereof by registered letter with delivery confirmation. The User agrees that PEPE Melask shall retain the right to process the user’s personal data in cases provided for by the laws of Ukraine, treaties and agreements of the CIS countries, as well as the norms of international treaties, agreements, conventions and protocols.

8.9. The User agrees to receive newsletters and promotional materials from PEPE Melask, or from other persons on behalf of PEPE Melask, to the email address and mobile phone number specified by the User when registering on the Mobile App.

8.10. Consent to receive newsletters and promotional materials may be withdrawn by the User at any time by sending a notification to PEPE Melask at the address specified in clause 1.10 hereof by registered mail with a receipt of receipt. After receiving a notification, PEPE Melask shall stop sending an e-mail message with advertising materials specified by the User during registration.

8.11. In the event the User in any way has become aware of information regarding PEPE Melask and/or third parties when using the Mobile App, that relates to confidential and/or Commercial secrets under the laws of Ukraine, the User shall be prohibited from storing, using and distributing such information.

XI. Final Provisions

9.1. This Agreement is governed by and construed in accordance with the laws of Ukraine, treaties and agreements of the CIS countries, as well as the norms of international treaties, agreements, conventions and protocols. Issues not regulated by this Agreement shall be resolved in accordance with the legislation of Ukraine, as well as international law.

9.2. In the event of any disputes or disagreements related to the execution of this Agreement, the User and PEPE Melask shall make every effort to resolve them through negotiations between them. In the event that disputes are not resolved through negotiations, such disputes shall be resolved in the manner prescribed by the current legislation of Ukraine, treaties and agreements of the CIS countries, as well as the norms of international treaties, agreements, conventions and protocols.

9.3. This Agreement shall enter into force upon joining and is valid for an indefinite period.

9.4. This Agreement is made in Ukrainian and may be provided to the User for review in another language. In the event of a discrepancy between the Russian version of the Agreement and the version of the Agreement in another language, the provisions of the Russian version of this Agreement shall apply.

9.5. If, for one reason or another, one or more of the provisions of this Agreement is declared invalid or does not have legal force, this does not affect the validity or applicability of the remaining provisions of this Agreement.

9.6. PEPE Melask shall have the right to amend this Agreement. All amendments to the Agreement shall be available in the form of a new version of the Agreement at PEPE Melask. All amendmentsto the Agreement shall come into force from the moment of their publication. By using the Mobile App, the User confirms acceptance of the new terms of the Agreement as amended as of the time the User used the Mobile App.

9.7. PEPE Melask shall not be liable for damage or loss incurred by the User or third parties as a result of an erroneous understanding or misunderstanding of the terms of this Agreement, instructions on how to use Mobile App.

en_GBEnglish (UK)